Algemene Voorwaarden

Op al onze koeriersdiensten zijn de Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten van toepassing. Follow BVervoert on twitter !

 

besseling travel b.v. - telefoon: 033 - 4 765 755 - fax: 033 - 4 765 756 - e-mail: travel@besseling.com - internet: www.besseling.com